KVKK Kapsamında Başvuru Formu

KVKK Kapsamında Başvuru Formu

Kişisel veri sahibinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, aşağıda sayılan konularda veri sorumlusuna başvurma hakkı bulunmaktadır:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvurunun, KVK Kanunu m. 13/1 kapsamında, işbu başvuru formu vasıtasıyla veri sorumlusu Safir Berry Tarım Tic. ve San A.Ş.’ne aşağıdaki yöntemlerle iletmesi gerekli ve yeterlidir;

Başvuru Yöntemi Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Alaaddin Bey Mah. İzmir Yolu, Atilla Tatveren Cad. Burmot BMW Oto Servisi Arkası, BURSA adresine,
 • Noter vasıtasıyla, Alaaddin Bey Mah. İzmir Yolu, Atilla Tatveren Cad. Burmot BMW Oto Servisi Arkası, BURSA adresine
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak info@safirberry.com e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuruda,

Aşağıdaki tabloda belirtilen bilgilerin girilmesi başvuru sahibinin tanınması, kendisiyle irtibat kurulabilmesi ve talep konusunun anlaşılabilmesi için tam, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalı, veri güvenliğini sağlamak üzere, kimliği tevsik eden belgeler ile varsa talebe ilişkin diğer bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş, kişisel verilere ilişkin bilgi istemeye ve talepte bulunmaya dair yetki içeren özel vekâletname bulunmalıdır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİ

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Şirketimizle İlişkiniz(Müşteri – Çalışan- Çalışan Adayı-İş Ortağı-Ziyaretçi-Diğer):

Adres:

Cep Telefonu:

E- Posta (belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz):

Hangi vasıtayla yanıt talep edildiği (Posta-E-mail-Elden teslim):

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda belirtiniz:

Adı Soyadı:

Başvuru tarihi:

Başvuru konusu:

İmza: